Klikając na link "szczegóły" oświadczasz, że:

W przypadku niedotrzymania ww. oświadczeń zgadasz się na obciążenie wszelkimi kosztami, jakich dłużnicy w osobach p. Iwony i Cezarego T. lub osoby przez nich upoważnione mogą żądać od wierzyciela w związku z udostępnieniem ich danych.

szczegóły